Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Đinh Văn Biên

Họ tên: Ông Đinh Văn Biên

Chức vụ: Giám Đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Quỳnh Biên

Địa chỉ: 40/119 Trung Hành – Đằng Lâm – Hải An - HP

Điện thoại: 0313.557.199

Email: quynhbiencomputer@gmail.com

Website: quynhbien.vn

Ông Đinh Văn Biên 40/119 Trung Hành – Đằng Lâm – Hải An - HP

Logo Thành viên

go top