Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Bà Đào Thị Thu Hà

Họ tên: Bà Đào Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Doanh nghiệp: Công ty CP TM SX TV KD Nội thất Hải Hà

Địa chỉ: Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: 0313.874208

Email: helen_vn9999@hotmail.com

Website:

Bà Đào Thị Thu Hà Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Logo Thành viên

go top