Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Vũ Văn Giang

Họ tên: Ông Vũ Văn Giang

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Doanh nghiệp: Công ty CPTM & DV Gmax

Địa chỉ: Thôn Do Nha 5, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, HP

Điện thoại: 031.3523126

Email: giangvuhd@corpgmax.com.vn

Website: corpgmax.com.vn

Ông Vũ Văn Giang Thôn Do Nha 5, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, HP

Logo Thành viên

go top