Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Nguyễn Văn Tùng

Họ tên: Ông Nguyễn Văn Tùng

Chức vụ: CTHĐQT kiêm Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty Điện Công nghiệp tàu thuỷ Thái Bình Dương

Địa chỉ: Khu 57 Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại:

Email: thaibinhduongt78@gmail.com

Website:

Ông Nguyễn Văn Tùng Khu 57 Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Logo Thành viên

go top