Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

Ông Nguyễn Văn Hạnh
XEM THÊM
Ông Nguyễn Văn Hạnh

Trưởng phòng SXKD

Ông Nguyễn Văn Hạnh hiện đang là Trưởng phòng...

Bà Phan Thị Thu Hà
XEM THÊM
Bà Phan Thị Thu Hà

CB Quản lý hệ thống tài chính

Bà Phan Thị Thu Hà hiện đang là Cán bộ...

Ông Hoàng Văn Dinh
XEM THÊM
Ông Hoàng Văn Dinh

Giám đốc

Ông Hoàng Văn Dinh hiện đang là Giám đốc Công...

Bà Nguyễn Thị Tân
XEM THÊM
Bà Nguyễn Thị Tân

Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Tân hiện đang là Giám đốc Công...

Ông Đinh Văn Vĩ
XEM THÊM
Ông Đinh Văn Vĩ

Giám đốc

Ông Đinh Văn Vĩ hiện đang là Giám đốc Doanh...

Bà Đồng Thị Nga
XEM THÊM
Bà Đồng Thị Nga

Giám đốc

Bà Đồng Thị Nga hiện đang là Giám đốc Công...Logo Thành viên

go top