Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Đặng Văn Hưng

Họ tên: Ông Đặng Văn Hưng

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty CP xây dựng công trình Đà Nẵng

Địa chỉ: 31A Kỳ Đồng - Quang Trung - Hồng bàng

Điện thoại: 0903435467

Email: danangxd@yahoo.com.vn,

Website: xaydungdanang.vn

Ông Đặng Văn Hưng 31A Kỳ Đồng - Quang Trung - Hồng bàng

Logo Thành viên

go top