Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

Ông Nguyễn Đức Cảnh
XEM THÊM
Ông Nguyễn Đức Cảnh

Giám đốc

Ông Nguyễn Đức Cảnh hiện đang là Giám đốc...

Bà Nguyễn Thúy Hưng
XEM THÊM
Bà Nguyễn Thúy Hưng

Phó Giám Đốc

Bà Nguyễn Thúy Hưng hiện đang là Phó...

Ông Nguyễn Văn Định
XEM THÊM
Ông Nguyễn Văn Định

Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Định hiện đang là Giám đốc...

Ông Đặng Văn Hưng
XEM THÊM
Ông Đặng Văn Hưng

Giám đốc

Ông Đặng Văn Hưng hiện đang là Giám đốc...

Ông Hà Văn Cường
XEM THÊM
Ông Hà Văn Cường

Giám đốc

Ông Hà Văn Cường hiện đang là Giám đốc...

Ông Bùi Xuân Tiến
XEM THÊM
Ông Bùi Xuân Tiến

Giám Đốc

Ông Bùi Xuân Tiến hiện đang là Giám...Logo Thành viên

go top