Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

Ông Trần Văn Tuấn
XEM THÊM
Ông Trần Văn Tuấn

Giám đốc

Ông Trần Văn Tuấn hiện đang là Giám đốc...

Bà Nguyễn Đan Thị Chi Mai
XEM THÊM
Bà Nguyễn Đan Thị Chi Mai

Giám đốc

Bà Nguyễn Đan Thị Chi Mai hiện đang là Giám...

Bà Phan Thị Thu Hà
XEM THÊM
Bà Phan Thị Thu Hà

CB Quản lý hệ thống tài chính

Bà Phan Thị Thu Hà hiện đang là Cán bộ...

Ông Hoàng Văn Dinh
XEM THÊM
Ông Hoàng Văn Dinh

Giám đốc

Ông Hoàng Văn Dinh hiện đang là Giám đốc Công...

Bà Nguyễn Thị Tân
XEM THÊM
Bà Nguyễn Thị Tân

Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Tân hiện đang là Giám đốc Công...

Bà Đồng Thị Nga
XEM THÊM
Bà Đồng Thị Nga

Giám đốc

Bà Đồng Thị Nga hiện đang là Giám đốc Công...Logo Thành viên

go top